top of page

Facturació per potències i penalitzacions per excessos

Després de l'entrada en vigor de la Circular 3/2020 el passat 1 de juny de 2021, es van alterar els tipus de tarifes del mercat elèctric, però també es va modificar el procediment de facturació de la potència en els excessos de potència demandada.


En quant a les tarifes domèstiques, agrupades ara en la 2.0TD, quedaran sota la facturació de potència de Tipus 5, i no patiran majors canvis en quant als excessos que puguin produir-se. Si la potència contractada se supera, el comptador o l'Interruptor de Control de Potència (ICP) tallaran el subministrament.


Per als subministraments 3.0TD de més de 15kW de potència i menys de 50kW, sota la facturació de potència Tipus 4, ha desaparegut la bonificació del 85% de la potència contractada quan la demandada és igual o inferior, així com la facturació pel valor que marca el maxímetre quan la potència està entre el 85% i el 105%. Per a entendre com funcionava aquesta bonificació i quins són els canvis que s'aplicaran a partir d'ara, és important entendre què és un maxímetre.


Es tracta d'un dispositiu que s'encarrega de mesurar la potència demandada i el seu màxim registrat. Ho fa cada quinze minuts (en el que es coneix com un període quart-horari) i registra la potència màxima durant aquest lapse de temps. Són necessaris en molts dels subministraments superiors als 15 kW ja que, a més, evita que es produeixin talls de llum en cas de sobrepassar el límit de potència contractada.


Anteriorment, quan la potència d'aquesta mena de subministraments era inferior al 85%, la comercialitzadora només cobrava aquest percentatge del total. Si oscil·lava entre el 85% i el 105%, el client havia d'abonar la potència emprada real. Les penalitzacions arribaven quan se superava el llindar del 105%, situació en la qual el consumidor havia de pagar la potència consumida més el doble de la diferència entre la demandada i el 105% de la contractada.


La Circular 3/2020 ha acabat amb aquesta bonificació, i ara el consumidor haurà de pagar, sempre, el 100% de la potència contractada. Els excessos per a les tarifes d'entre 15kW i 50kW es penalitzaran segons el següent càlcul: el preu de la potència que s'ha sobrepassat en aquell període concret pel doble  de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada per 1,4064 [figura 1]. En les tarifes de més de 50kW es penalitzaran mitjançant aquesta fórmula [figura 2].La intenció després d'aquesta mesura és la d'evitar que les companyies contractin potències notablement inferiors a les que realment necessiten, tirant mà del maxímetre i incorrent sovint en excessos perquè els sortia més rendible que contractar la potència que realment requerien les seves instal·lacions. D'aquesta manera, també s'afavoreix l'eficiència energètica.


En els subministraments superiors a 50kW, amb facturació de Tipus 3 (fins a 450 kW), Tipus 2 (fins a 10mW) i Tipus 1 (superior a 10mW), es calcula el terme de facturació de la potència també per períodes quart-horaris.


De fet, no tenir equips de mesura que registrin la potència màxima demandada cada quinze minuts pot suposar un sobrecost notable en la factura, ja que per a aquells subministraments que no disposin d'aquests equips de mesura, es tindrà en consideració la mateixa potència demandada per a tots els quarts d'hora del període a tenir en compte.


És a dir, si un punt de subministrament compta amb un equip de mesura quart-horari i es produeix un excés, només se li aplicarà la penalització durant aquest quart d'hora en el qual s'ha produït el pic. Si compta amb un equip que registra la potència demandada cada hora, s'aplicaria la penalització al període complet d'una hora, independentment que l'excés s'hagi produït en el lapse d'un quart d'hora. Per tant, pagaria quatre excessos malgrat haver-se produït tan sols un.


En el cas d'aquestes mesures per als tipus de facturació 3, 2 i 1, es busca incentivar la implementació d'equips de mesura més precisos per a tenir un major control sobre la demanda màxima de potència real, afavorint així, de nou, l'eficiència energètica.


Aquests són els canvis més notables en la facturació de potències que estan en vigor des de l'1 de juny de 2021. Ara és molt més important per a l'usuari conèixer, exactament, quanta potència demanden els seus punts de subministrament per a poder contractar aquella que li és més eficient sense incórrer en excessos de potència màxima.


A MIAF podem analitzar, comparar i contractar per a tu les tarifes amb les potències indicades per a cada punt de subministrament, evitant els excessos i les seves corresponents penalitzacions.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page